આજનો સુવિચાર

સુવિચાર :- તમારી પાસે જે નથી તેની ચિંતા છોડશો તો જ તમારી પાસે જે છે તેનો આનંદ મેળવી શકશો. !!

ગુરુવાર, 24 જુલાઈ, 2014

GCERT MASVAR VARSHIK AYOJAN STD 1-8

GCERT MASVAR VARSHIK AYOJAN STD 1-8 ¤ GCERT STD 1-8 new course nu masvar varshik ayojan karo download matr ek click ma badha j subject nu ayojan. Download karo PDF file

DOWNLOAD KARVA :- CLICK HERE

સોમવાર, 21 એપ્રિલ, 2014

બી.એલ.ઓ એ ભરેલા ફોમ નબર -6/7/8 ની ઓનલાઈન ચકાસણી કરો ફક્ત એક જ ક્લિક થી .,તમારા ભરેલ ફોમ નું સ્ટેટસ જાણો નવા મતદાર માટે ખાસ ઉપયોગી .બી.એલ.ઓ  એ ભરેલા ફોમ નબર -6/7/8 ની ઓનલાઈન ચકાસણી  કરો ફક્ત એક જ ક્લિક થી 

તમારા ભરેલ ફોમ નું સ્ટેટસ  જાણો નવા મતદાર માટે ખાસ ઉપયોગી 

CLICK HERE FOR -ફોમ નબર -6/7/8 ફોમ નું સ્ટેટસ  જાણો